Home

Welkom op de website van de Stichting Fertiliteitsfonds.

Dit fonds zamelt geld in om initiatieven te ondersteunen voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen.

Hoe? Door acties en donaties.

Acties?

Je kunt ons helpen door je bijvoorbeeld te laten sponsoren voor deelname aan een sportief evenement door mensen uit je eigen omgeving of zelfgebakken taarten te verkopen op een braderie of je oude spullen van zolder op de rommelmarkt te gelde te maken… Of wat je ook maar kunt verzinnen.

Je kunt ons van jouw actie laten weten via het reactieformulier of stuur ons een mailtje.

Donaties?

Als je zelf iets kunt missen, graag! Maar je kunt bijvoorbeeld ook bij een verjaardag, geboorte, doop, promotie of welke andere gelegenheid dan ook waarvoor mensen vaak cadeaus of bloemen meebrengen, hen vragen om in plaats hiervan een bijdrage voor het Fertiliteitsfonds te geven.

Ons rekeningnummer is 50.99.61.088

Bij voorbaat dank voor je steun.

Met het geld steunen wij o.a. Freya, de vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen.

____________________________________________________________

 

De stichting stelt zich tot doel:

Het financieren van belangenbehartiging voor, en hulpverlening aan mensen met vruchtbaarheidsproblemen, ongeacht het stadium waarin men verkeert;

Het financieren van wetenschappelijk onderzoek naar (de gevolgen van) vruchtbaarheidsproblemen en behandelingen, waarbij het patiƫntenperspectief centraal staat;

Instellingen en/of personen aan te wijzen die een door het bestuur vast te stellen bedrag kunnen ontvangen van de stichting;

Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van fondsenwervende activiteiten. Het kader waarbinnen en de voorwaarden waaronder instellingen of personen voor een financiƫle bijdrage van de stichting in aanmerking kunnen komen, worden door het bestuur vastgesteld.

De stichting heeft geen winstoogmerk.